SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.06.2024
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.07.2024

Prosečne zarade po zaposlenom, april 2024.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2024. godine iznosila je 133 356 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 96 614 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2024. godine iznosila je 133 356 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 96 614 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar-april 2024. godine u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 15,1% nominalno, odnosno 9,1% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 15,0% nominalno, odnosno 9,0% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za april 2024. godine, nominalno su veće za 15,3%, a realno za 9,8%.

Medijalna neto zarada za april 2024. godine iznosila je 73 928 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IV 2024 I–IV 2024 IV 2024 I–IV 2024
Ukupno1333561322609661495873
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1339241327999704996286
Zarade zaposlenih van radnog odnosa83623823315858057669
Zarade zaposlenih u pravnim licima142144140877103125102258
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih70245698394985949615
Javni sektor 140481139128101031100039
Van javnog sektora1304881294899483694192
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IV 2024
 III 2024
IV 2024
Ø 2023
 IV 2024
 IV 2023
I–IV 2024
I–IV 2023
  IV 2024
 III 2024
IV 2024
Ø 2023
IV 2024
IV 2023
I–IV 2024
I–IV 2023
Nominalni indeksi zarada100.0112.4115.3115.199.7112.3115.3115.0
Realni indeksi zarada99.3108.2109.8109.199.0108.1109.8109.0

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).