SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
24.05.2024
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.06.2024

Prosečne zarade po zaposlenom, mart 2024.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2024. godine iznosila je 133 373 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 96 913 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2024. godine iznosila je 133 373 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 96 913 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar-mart 2024. godine u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 15,0% nominalno, odnosno 8,8% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 14,9% nominalno, odnosno 8,7% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za mart 2024. godine, nominalno je veća za 13,3%, a realno za 7,9%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 13,4%, a realno za 8,0%.

Medijalna neto zarada za mart 2024. godine iznosila je 72 979 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
III 2024 I–III 2024 III 2024 I–III 2024
Ukupno1333731318939691395625
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1339531324239735896030
Zarade zaposlenih van radnog odnosa81351818635697957339
Zarade zaposlenih u pravnim licima142273140452103531101969
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih68806697014889949532
Javni sektor 1374191386759882599707
Van javnog sektora1317401291539614193976
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
III 2024
 II 2024
III 2024
Ø 2023
 III 2024
 III 2023
I–III 2024
I–III 2023
  III 2024
 II 2024
III 2024
Ø 2023
III 2024
III 2023
I–III 2024
I–III 2023
Nominalni indeksi zarada102.6112.5113.3115.0103.0112.7113.4114.9
Realni indeksi zarada102.3109.0107.9108.8102.7109.2108.0108.7

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).