SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.04.2024
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 24.05.2024

Prosečne zarade po zaposlenom, februar 2024.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za februar 2024. godine iznosila je 129 934 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 94 125 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za februar 2024. godine iznosila je 129 934 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 94 125 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar-februar 2024. godine u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 15,8% nominalno, odnosno 9,2% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 15,7% nominalno, odnosno 9,2% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za februar 2024. godine, nominalno je veća za 15,8%, a realno za 9,7%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 15,7%, a realno za 9,6%.

Medijalna neto zarada za februar 2024. godine iznosila je 72 956 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
II 2024 I–II 2024 II 2024 I–II 2024
Ukupno1299341311519412594979
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1304631316559452995364
Zarade zaposlenih van radnog odnosa80875821415664957535
Zarade zaposlenih u pravnim licima138340139539100344101184
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih68876701524895149851
Javni sektor 13750813930598886100149
Van javnog sektora1268711278559219992889
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
II 2024
 I 2024
II 2024
Ø 2023
 II 2024
 II 2023
I–II 2024
I–II 2023
  II 2024
 I 2024
II 2024
Ø 2023
II 2024
II 2023
I–II 2024
I–II 2023
Nominalni indeksi zarada98.2109.6115.8115.898.2109.4115.7115.7
Realni indeksi zarada97.6106.5109.7109.297.6106.3109.6109.2

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).