SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
26.02.2024
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.03.2024

Prosečne zarade po zaposlenom, decembar 2023.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2023. godine iznosila je 130 405 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 95 093 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2023. godine iznosila je 130 405 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 95 093 dinara.

Rast bruto i neto zarada, u periodu januar–decembar 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 14,8% nominalno, odnosno 2,4% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za decembar 2023. godine nominalno je veća za 13,1%, a realno za 5,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 12,9%, odnosno za 4,9% realno.

Medijalna neto zarada za decembar 2023. godine iznosila je 69 842 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XII 2023 I–XII  2023 IV kvartal XII  2023 I–XII  2023 IV kvartal
Ukupno130405118599124724950938600790597
Zarade zaposlenih u radnom odnosu131028119135125324955738641791058
Zarade zaposlenih van radnog odnosa771567294676213540135109553366
Zarade zaposlenih u pravnim licima1394081265691332741018059190996937
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih655226118563176467234349144960
Javni sektor 128018122872126529922348833290974
Van javnog sektora131370116873123995962498506890445
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XII 2023
 XI 2023
XII 2023
Ø 2022
 XII 2023
 XII 2022
I–XII 2023
I–XII 2022
  XII 2023
 XI 2023
XII 2023
Ø 2022
XII 2023
XII 2022
I–XII 2023
I–XII 2022
Nominalni indeksi zarada105.2126.2113.1114.8105.7126.9112.9114.8
Realni indeksi zarada105.1110.3105.1102.4105.6110.9104.9102.4

Pogledajte tabelePrikaži sve tabele

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).