САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
24.05.2024
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.06.2024

Просечне зараде по запосленом, март 2024.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за март 2024. године износила је 133 373 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 96 913 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за март 2024. године износила је 133 373 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 96 913 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар-март 2024. године у односу на исти период прошле године износио је 15,0% номинално, односно 8,8% реално, док је просечна нето зарада већа за 14,9% номинално, односно 8,7% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за март 2024. године, номинално је већа за 13,3%, а реално за 7,9%, док је просечна нето зарада номинално већа за 13,4%, а реално за 8,0%.

Медијална нето зарада за март 2024. године износила је 72 979 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
III 2024 I–III 2024 III 2024 I–III 2024
Укупно1333731318939691395625
Зараде запослених у радном односу1339531324239735896030
Зараде запослених ван радног односа81351818635697957339
Зараде запослених у правним лицима142273140452103531101969
Зараде предузетника и запослених код њих68806697014889949532
Јавни сектор 1374191386759882599707
Ван јавног сектора1317401291539614193976
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
III 2024
 II 2024
III 2024
Ø 2023
 III 2024
 III 2023
I–III 2024
I–III 2023
  III 2024
 II 2024
III 2024
Ø 2023
III 2024
III 2023
I–III 2024
I–III 2023
Номинални индекси зарада102.6112.5113.3115.0103.0112.7113.4114.9
Реални индекси зарада102.3109.0107.9108.8102.7109.2108.0108.7

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).