САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.04.2024
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 24.05.2024

Просечне зараде по запосленом, фебруар 2024.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2024. године износила је 129 934 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 94 125 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2024. године износила је 129 934 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 94 125 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар-фебруар 2024. године у односу на исти период прошле године износио је 15,8% номинално, односно 9,2% реално, док је просечна нето зарада већа за 15,7% номинално, односно 9,2% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за фебруар 2024. године, номинално је већа за 15,8%, а реално за 9,7%, док је просечна нето зарада номинално већа за 15,7%, а реално за 9,6%.

Медијална нето зарада за фебруар 2024. године износила је 72 956 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
II 2024 I–II 2024 II 2024 I–II 2024
Укупно1299341311519412594979
Зараде запослених у радном односу1304631316559452995364
Зараде запослених ван радног односа80875821415664957535
Зараде запослених у правним лицима138340139539100344101184
Зараде предузетника и запослених код њих68876701524895149851
Јавни сектор 13750813930598886100149
Ван јавног сектора1268711278559219992889
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
II 2024
 I 2024
II 2024
Ø 2023
 II 2024
 II 2023
I–II 2024
I–II 2023
  II 2024
 I 2024
II 2024
Ø 2023
II 2024
II 2023
I–II 2024
I–II 2023
Номинални индекси зарада98.2109.6115.8115.898.2109.4115.7115.7
Реални индекси зарада97.6106.5109.7109.297.6106.3109.6109.2

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).