САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.03.2024
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.04.2024

Просечне зараде по запосленом, јануар 2024.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2024. године износила је 132 372 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 95 836 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2024. године износила је 132 372 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 95 836 динара.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јануар 2024. године номинално је већа за 15,9%, а реално за 8,9%, док је просечна нето зарада већа за 15,8% номинално, односно за 8,8% реално.

У односу на децембар 2023. године, просечна бруто зарада обрачуната за јануар 2024. године номинално је већа за 1,5%, а реално за 1,2%, док је просечна нето зарада номинално већа за 0,8%, а реално за 0,5%.

Медијална нето зарада за јануар 2024. године износила је 73 733 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
I 2024 I  2024
Укупно13237295836
Зараде запослених у радном односу13285196202
Зараде запослених ван радног односа8353658512
Зараде запослених у правним лицима140742102028
Зараде предузетника и запослених код њих7143550757
Јавни сектор 141110101419
Ван јавног сектора12884293581
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
I 2024
XII 2023
I 2024
Ø 2023
I 2024
I 2023
I 2024
XII 2023
I 2024
Ø 2023
I 2024
I 2023
Номинални индекси зарада101.5111.6115.9100.8111.4115.8
Реални индекси зарада101.2109.1108.9100.5108.9108.8

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).