САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
26.02.2024
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.03.2024

Просечне зараде по запосленом, децембар 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2023. године износила је 130 405 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 95 093 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2023. године износила је 130 405 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 95 093 динара.

Раст бруто и нето зарада, у периоду јануар–децембар 2023. године, у односу на исти период прошле године, износио је 14,8% номинално, односно 2,4% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за децембар 2023. године номинално је већа за 13,1%, а реално за 5,1%, док је просечна нето зарада номинално већа за 12,9%, односно за 4,9% реално.

Медијална нето зарада за децембар 2023. године износила је 69 842 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
XII 2023 I–XII  2023 IV квартал XII  2023 I–XII  2023 IV квартал
Укупно130405118599124724950938600790597
Зараде запослених у радном односу131028119135125324955738641791058
Зараде запослених ван радног односа771567294676213540135109553366
Зараде запослених у правним лицима1394081265691332741018059190996937
Зараде предузетника и запослених код њих655226118563176467234349144960
Јавни сектор 128018122872126529922348833290974
Ван јавног сектора131370116873123995962498506890445
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
XII 2023
 XI 2023
XII 2023
Ø 2022
 XII 2023
 XII 2022
I–XII 2023
I–XII 2022
  XII 2023
 XI 2023
XII 2023
Ø 2022
XII 2023
XII 2022
I–XII 2023
I–XII 2022
Номинални индекси зарада105.2126.2113.1114.8105.7126.9112.9114.8
Реални индекси зарада105.1110.3105.1102.4105.6110.9104.9102.4

Погледајте табелeПрикажи све табеле

Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).