САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.01.2024
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 26.02.2024

Просечне зараде по запосленом, новембар 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за новембар 2023. године износила је 123 971 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 89 956 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за новембар 2023. године износила је 123 971 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 89 956 динара.

Раст бруто и нето зарада, у периоду јануар–новембар 2023. године, у односу на исти период прошле године, износио је 15,0% номинално, односно 2,0% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за новембар 2023. године номинално су веће за 14,8%, а реално за 6,3%.

Медијална нето зарада за новембар 2023. године износила је 69 088 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
XI 2023 I–XI 2023 XI 2023 I–XI 2023
Укупно1239711175188995685175
Зараде запослених у радном односу1245651180469041185578
Зараде запослених ван радног односа76263725625340950829
Зараде запослених у правним лицима1325441253939630191003
Зараде предузетника и запослених код њих62287607894430443196
Јавни сектор 1269231224009114487975
Ван јавног сектора1227781155468947684044
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
XI 2023
 X 2023
XI 2023
Ø 2022
 XI 2023
 XI 2022
I–XI 2023
I–XI 2022
  XI 2023
 X 2023
XI 2023
Ø 2022
XI 2023
XI 2022
I–XI 2023
I–XI 2022
Номинални индекси зарада103.5120.0114.8115.0103.7120.0114.8115.0
Реални индекси зарада103.0105.0106.3102.0103.2105.0106.3102.0

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).