SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.10.2023
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 24.11.2023

Prosečne zarade po zaposlenom, avgust 2023.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2023. godine iznosila je 118 918 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 86 112 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2023. godine iznosila je 118 918 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 86 112 dinara.

Rast bruto i neto zarada, u periodu januar–avgust 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 15,2% nominalno, odnosno 0,7% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za avgust 2023. godine nominalno su veće za 14,4%, a realno za 2,6%.

Medijalna neto zarada za avgust 2023. godine iznosila je 66 401 dinar, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VIII 2023 I–VIII 2023 VIII 2023 I–VIII 2023
Ukupno1189181164248611284389
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1193921169338647484778
Zarade zaposlenih van radnog odnosa75456718775286650357
Zarade zaposlenih u pravnim licima1268001241769194290128
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih62362605524427343025
Javni sektor 1232811214458859287306
Van javnog sektora1171671143978511783212
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VIII 2023
 VII 2023
VIII 2023
Ø 2022
 VIII 2023
 VIII 2022
I–VIII 2023
I–VIII 2022
  VIII 2023
 VII 2023
VIII 2023
Ø 2022
VIII 2023
VIII 2022
I–VIII 2023
I–VIII 2022
Nominalni indeksi zarada102.8115.1114.4115.2102.8114.9114.4115.2
Realni indeksi zarada102.4101.8102.6100.7102.4101.6102.6100.7

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).