SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
24.11.2023
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.12.2023

Prosečne zarade po zaposlenom, septembar 2023.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2023. godine iznosila je 117 472 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 85 066 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2023. godine iznosila je 117 472 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 85 066 dinara.

Rast bruto i neto zarada, u periodu januar–septembar 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 15,0% nominalno, odnosno 1,0% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za septembar 2023. godine nominalno su veće za 13,5%, a realno za 3,0%.

Medijalna neto zarada za septembar 2023. godine iznosila je 65 727 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IX 2023 I–IX  2023 III kvartal IX  2023 I–IX  2023 III kvartal
Ukupno117472116541117351850668446584985
Zarade zaposlenih u radnom odnosu118044117057117880855018485985389
Zarade zaposlenih van radnog odnosa709767177072314496855027750638
Zarade zaposlenih u pravnim licima125436124317125230909489022090810
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih602326051660830427824299843206
Javni sektor 123211121643121902885378744487621
Van javnog sektora115150114481115518836618326283925
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IX 2023
 VIII 2023
IX 2023
Ø 2022
 IX 2023
 IX 2022
I–IX 2023
I–IX 2022
  IX 2023
 VIII 2023
IX 2023
Ø 2022
IX 2023
IX 2022
I–IX 2023
I–IX 2022
Nominalni indeksi zarada98.8113.7113.5115.098.8113.5113.5115.0
Realni indeksi zarada98.5100.3103.0101.098.5100.1103.0101.0

Pogledajte tabele



Prikaži sve tabele

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).