SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.08.2023
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.09.2023

Prosečne zarade po zaposlenom, jun 2023.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2023. godine iznosila je 118 025 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 85 539 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2023. godine iznosila je 118 025 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 85 539 dinara.

Rast bruto i neto zarada, u periodu januar–jun 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 15,4% nominalno, odnosno 0,1% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za jun 2023. godine nominalno su veće za 15,1%, a realno za 1,2%.

Medijalna neto zarada za jun 2023. godine iznosila je 65 358 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VI 2023 I–VI  2023 II kvartal VI  2023 I–VI  2023 II kvartal
Ukupno118025116135117552855398420485192
Zarade zaposlenih u radnom odnosu118618116644118095859908459285606
Zarade zaposlenih van radnog odnosa709237148971452496675009150065
Zarade zaposlenih u pravnim licima125986123858125478914308992491055
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih608716035760601432434289243059
Javni sektor 121110121513122451870638735588028
Van javnog sektora116780113959115575849238292884047
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VI 2023
 V 2023
VI 2023
Ø 2022
 VI 2023
 VI 2022
I–VI 2023
I–VI 2022
  VI 2023
 V 2023
VI 2023
Ø 2022
VI 2023
VI 2022
I–VI 2023
I–VI 2022
Nominalni indeksi zarada99.2114.2115.1115.499.2114.2115.1115.4
Realni indeksi zarada98.5101.2101.2100.198.5101.2101.2100.1

Pogledajte tabelePrikaži sve tabele

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).