SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.07.2023
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.08.2023

Prosečne zarade po zaposlenom, maj 2023.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za maj 2023. godine iznosila je 118 992 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 86 220 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za maj 2023. godine iznosila je 118 992 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 86 220 dinara.

Bruto i neto zarade u periodu januar–maj 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, nominalno su veće za 15,5%, a realno su manje za 0,1%. 

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za maj 2023. godine nominalno su veće za 16,2%, a realno za 1,2%.

Medijalna neto zarada za maj 2023. godine iznosila je 66 244 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
V 2023 I–V 2023 V 2023 I–V 2023
Ukupno1189921157548622083935
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1195031162478661184312
Zarade zaposlenih van radnog odnosa74654716175234650187
Zarade zaposlenih u pravnim licima1268791234309205889621
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih62287602534424442821
Javni sektor 1233221215938864087414
Van javnog sektora1172441133918524382526
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
V 2023
 IV 2023
V 2023
Ø 2022
 V 2023
 V 2022
I–V 2023
I–V 2022
  V 2023
 IV 2023
V 2023
Ø 2022
V 2023
V 2022
I–V 2023
I–V 2022
Nominalni indeksi zarada102.9115.2116.2115.5102.9115.1116.2115.5
Realni indeksi zarada102.0102.9101.299.9102.0102.8101.299.9

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).