SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
26.06.2023
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.07.2023

Prosečne zarade po zaposlenom, april 2023.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2023. godine iznosila je 115 631 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 83 812 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2023. godine iznosila je 115 631 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 83 812 dinara.

Bruto i neto zarade u periodu januar–april 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, nominalno su veće za 15,3%, a realno su manje za 0,4%.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za april 2023. godine nominalno su veće za 14,8%, a realno su manje za 0,3%.

Medijalna neto zarada za april 2023. godine iznosila je 63 954 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IV 2023 I–IV 2023 IV 2023 I–IV 2023
Ukupno1156311149398381283360
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1161571154288421283733
Zarade zaposlenih van radnog odnosa68749708204816449621
Zarade zaposlenih u pravnim licima1235611225638967489008
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih58639597384168642461
Javni sektor 1229261211608838587106
Van javnog sektora1126901124208196881842
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IV 2023
 III 2023
IV 2023
Ø 2022
 IV 2023
 IV 2022
I–IV 2023
I–IV 2022
  IV 2023
 III 2023
IV 2023
Ø 2022
IV 2023
IV 2022
I–IV 2023
I–IV 2022
Nominalni indeksi zarada98.3111.9114.8115.398.0111.8114.8115.3
Realni indeksi zarada97.6100.899.799.697.3100.799.799.6

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).