SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.05.2023
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 26.06.2023

Prosečne zarade po zaposlenom, mart 2023.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2023. godine iznosila je 117 669 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 85 485 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2023. godine iznosila je 117 669 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 85 485 dinara.

Bruto i neto zarade u periodu januar–mart 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, nominalno su veće za 15,5%, a realno su manje za 0,4%.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za mart 2023. godine nominalno su veće za 14,5%, a realno su manje za 1,5%.

Medijalna neto zarada za mart 2023. godine iznosila je 64 363 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
III 2023 I–III 2023 III 2023 I–III 2023
Ukupno1176691147088548583208
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1181691151848587183573
Zarade zaposlenih van radnog odnosa75158715285267350118
Zarade zaposlenih u pravnim licima1253771222309122388786
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih61733601104384642723
Javni sektor 1211651205718709686680
Van javnog sektora1162551123298483381800
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
III 2023
 II 2023
III 2023
Ø 2022
 III 2023
 III 2022
I–III 2023
I–III 2022
  III 2023
 II 2023
III 2023
Ø 2022
III 2023
III 2022
I–III 2023
I–III 2022
Nominalni indeksi zarada104.9113.9114.5115.5105.1114.1114.5115.5
Realni indeksi zarada104.0103.498.599.6104.2103.598.599.6

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).