SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.04.2023
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.05.2023

Prosečne zarade po zaposlenom, februar 2023.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za februar 2023. godine iznosila je 112 212 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 81 359 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za februar 2023. godine iznosila je 112 212 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 81 359 dinara.

Rast bruto i neto zarada u periodu januar–februar 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 16,0% nominalno, odnosno 0,1% realno. 

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za februar 2023. godine nominalno su veće za 15,2%, a realno su manje za 0,8%.

Medijalna neto zarada za februar 2023. godine iznosila je 62 239 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
II 2023 I–II 2023 II 2023 I–II 2023
Ukupno1122121132178135982062
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1126931136828172782417
Zarade zaposlenih van radnog odnosa69094695104840448698
Zarade zaposlenih u pravnim licima1196431206458685987559
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih58221592934139742158
Javni sektor 1190791202738563386471
Van javnog sektora1094231103507962380270
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
II 2023
 I 2023
II 2023
Ø 2022
 II 2023
 II 2022
I–II 2023
I–II 2022
  II 2023
 I 2023
II 2023
Ø 2022
II 2023
II 2022
I–II 2023
I–II 2022
Nominalni indeksi zarada98.2108.6115.2116.098.3108.6115.2116.0
Realni indeksi zarada96.899.499.2100.196.999.499.2100.1

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).