SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
24.03.2023
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.04.2023

Prosečne zarade po zaposlenom, januar 2023.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2023. godine iznosila je 114 228 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 82 769 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2023. godine iznosila je 114 228 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 82 769 dinara.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada i prosečna neto zarada za januar 2023. godine nominalno su veće za 16,7%, a realno za 0,8%.

U odnosu na decembar 2022. godine, prosečna bruto zarada obračunata za januar 2023. godine nominalno je manja za 0,9%, a realno za 2,3%, dok je prosečna neto zarada nominalno manja za 1,7%, a realno za 3,1%.

Medijalna neto zarada za januar 2023. godine iznosila je 62 964 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
I 2023 I  2023
Ukupno11422882769
Zarade zaposlenih u radnom odnosu11467583110
Zarade zaposlenih van radnog odnosa6997249024
Zarade zaposlenih u pravnim licima12165388262
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih6036942921
Javni sektor 12147187313
Van javnog sektora11128380921
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
I 2023
XII 2022
I 2023
Ø 2022
I 2023
I 2022
I 2023
XII 2022
I 2023
Ø 2022
I 2023
I 2022
Nominalni indeksi zarada99.1110.6116.798.3110.5116.7
Realni indeksi zarada97.7102.6100.896.9102.5100.8

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).