SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
24.02.2023
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 24.03.2023

Prosečne zarade po zaposlenom, decembar 2022.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2022. godine iznosila je 115 315 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 84 227 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2022. godine iznosila je 115 315 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 84 227 dinara.

Rast bruto i neto zarada u periodu januar–decembar 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,8% nominalno, odnosno 1,7% realno. 

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za decembar 2022. godine nominalno je veća za 12,8%, a realno je manja za 2,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 12,9%, a realno je manja za 1,9%.

Medijalna neto zarada za decembar 2022. godine iznosila je 60 413 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XII 2022 I–XII  2022 IV kvartal XII  2022 I–XII  2022 IV kvartal
Ukupno115315103316109114842277493379299
Zarade zaposlenih u radnom odnosu115852103811109637846447531379704
Zarade zaposlenih van radnog odnosa687356493670829481494549949624
Zarade zaposlenih u pravnim licima123054110120116425900107997684726
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih584605372155414417443818039433
Javni sektor 110317108421109060794917795178461
Van javnog sektora117356101192109137861627367779644
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XII 2022
 XI 2022
XII 2022
Ø 2021
 XII 2022
 XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
  XII 2022
 XI 2022
XII 2022
Ø 2021
XII 2022
XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
Nominalni indeksi zarada106.8127.0112.8113.8107.5127.9112.9113.8
Realni indeksi zarada106.3106.598.0101.7107.0107.298.1101.7

Pogledajte tabelePrikaži sve tabele

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).