САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.12.2023
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.01.2024

Просечне зараде по запосленом, октобар 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за октобар 2023. године износила је 119 791 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 86 738 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за октобар 2023. године износила је 119 791 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 86 738 динара.

Раст бруто и нето зарада, у периоду јануар–октобар 2023. године, у односу на исти период прошле године, износио је 15,0% номинално, односно 1,4% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за октобар 2023. године номинално су веће за 15,1%, а реално за 6,1%.

Медијална нето зарада за октобар 2023. године износила је 67 124 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
X 2023 I–X 2023 X 2023 I–X 2023
Укупно1197911168688673884694
Зараде запослених у радном односу1203651173908717885092
Зараде запослених ван радног односа75308721645273650551
Зараде запослених у правним лицима1278601246739269890469
Зараде предузетника и запослених код њих61722606374385543084
Јавни сектор 1246441219458954387655
Ван јавног сектора1178271148178560483497
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
X 2023
 IX 2023
X 2023
Ø 2022
 X 2023
 X 2022
I–X 2023
I–X 2022
  X 2023
 IX 2023
X 2023
Ø 2022
X 2023
X 2022
I–X 2023
I–X 2022
Номинални индекси зарада102.0115.9115.1115.0102.0115.8115.1115.0
Реални индекси зарада101.7101.9106.1101.4101.7101.8106.1101.4

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).