САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
24.11.2023
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.12.2023

Просечне зараде по запосленом, септембар 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2023. године износила је 117 472 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 85 066 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2023. године износила је 117 472 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 85 066 динара.

Раст бруто и нето зарада, у периоду јануар–септембар 2023. године, у односу на исти период прошле године, износио је 15,0% номинално, односно 1,0% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за септембар 2023. године номинално су веће за 13,5%, а реално за 3,0%.

Медијална нето зарада за септембар 2023. године износила је 65 727 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
IX 2023 I–IX  2023 III квартал IX  2023 I–IX  2023 III квартал
Укупно117472116541117351850668446584985
Зараде запослених у радном односу118044117057117880855018485985389
Зараде запослених ван радног односа709767177072314496855027750638
Зараде запослених у правним лицима125436124317125230909489022090810
Зараде предузетника и запослених код њих602326051660830427824299843206
Јавни сектор 123211121643121902885378744487621
Ван јавног сектора115150114481115518836618326283925
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
IX 2023
 VIII 2023
IX 2023
Ø 2022
 IX 2023
 IX 2022
I–IX 2023
I–IX 2022
  IX 2023
 VIII 2023
IX 2023
Ø 2022
IX 2023
IX 2022
I–IX 2023
I–IX 2022
Номинални индекси зарада98.8113.7113.5115.098.8113.5113.5115.0
Реални индекси зарада98.5100.3103.0101.098.5100.1103.0101.0

Погледајте табелeПрикажи све табеле

Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).