САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.10.2023
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 24.11.2023

Просечне зараде по запосленом, август 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за август 2023. године износила је 118 918 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 86 112 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за август 2023. године износила је 118 918 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 86 112 динара.

Раст бруто и нето зарада, у периоду јануар–август 2023. године, у односу на исти период прошле године, износио је 15,2% номинално, односно 0,7% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за август 2023. године номинално су веће за 14,4%, а реално за 2,6%.

Медијална нето зарада за август 2023. године износила је 66 401 динар, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VIII 2023 I–VIII 2023 VIII 2023 I–VIII 2023
Укупно1189181164248611284389
Зараде запослених у радном односу1193921169338647484778
Зараде запослених ван радног односа75456718775286650357
Зараде запослених у правним лицима1268001241769194290128
Зараде предузетника и запослених код њих62362605524427343025
Јавни сектор 1232811214458859287306
Ван јавног сектора1171671143978511783212
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VIII 2023
 VII 2023
VIII 2023
Ø 2022
 VIII 2023
 VIII 2022
I–VIII 2023
I–VIII 2022
  VIII 2023
 VII 2023
VIII 2023
Ø 2022
VIII 2023
VIII 2022
I–VIII 2023
I–VIII 2022
Номинални индекси зарада102.8115.1114.4115.2102.8114.9114.4115.2
Реални индекси зарада102.4101.8102.6100.7102.4101.6102.6100.7

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).