САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.09.2023
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.10.2023

Просечне зараде по запосленом, јул 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2023. године износила је 115 664 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 83 781 динар.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2023. године износила је 115 664 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 83 781 динар.

Раст бруто и нето зарада, у периоду јануар–јул 2023. године, у односу на исти период прошле године, износио је 15,3% номинално, односно 0,3% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за јул 2023. године номинално су веће за 14,6%, а реално за 1,9%.

Медијална нето зарада за јул 2023. године износила је 64 734 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VII 2023 I–VII 2023 VII 2023 I–VII 2023
Укупно1156641160678378184143
Зараде запослених у радном односу1162061165818419484535
Зараде запослених ван радног односа70848713924960150017
Зараде запослених у правним лицима1234571238018954089869
Зараде предузетника и запослених код њих59900602914256642845
Јавни сектор 1192101211848573087123
Ван јавног сектора1142401139998299882938
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VII 2023
 VI 2023
VII 2023
Ø 2022
 VII 2023
 VII 2022
I–VII 2023
I–VII 2022
  VII 2023
 VI 2023
VII 2023
Ø 2022
VII 2023
VII 2022
I–VII 2023
I–VII 2022
Номинални индекси зарада98.0112.0114.6115.397.9111.8114.6115.3
Реални индекси зарада98.199.4101.9100.398.099.2101.9100.3

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).