САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.08.2023
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.09.2023

Просечне зараде по запосленом, јун 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јун 2023. године износила је 118 025 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 85 539 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јун 2023. године износила је 118 025 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 85 539 динара.

Раст бруто и нето зарада, у периоду јануар–јун 2023. године, у односу на исти период прошле године, износио је 15,4% номинално, односно 0,1% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за јун 2023. године номинално су веће за 15,1%, а реално за 1,2%.

Медијална нето зарада за јун 2023. године износила је 65 358 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VI 2023 I–VI  2023 II квартал VI  2023 I–VI  2023 II квартал
Укупно118025116135117552855398420485192
Зараде запослених у радном односу118618116644118095859908459285606
Зараде запослених ван радног односа709237148971452496675009150065
Зараде запослених у правним лицима125986123858125478914308992491055
Зараде предузетника и запослених код њих608716035760601432434289243059
Јавни сектор 121110121513122451870638735588028
Ван јавног сектора116780113959115575849238292884047
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VI 2023
 V 2023
VI 2023
Ø 2022
 VI 2023
 VI 2022
I–VI 2023
I–VI 2022
  VI 2023
 V 2023
VI 2023
Ø 2022
VI 2023
VI 2022
I–VI 2023
I–VI 2022
Номинални индекси зарада99.2114.2115.1115.499.2114.2115.1115.4
Реални индекси зарада98.5101.2101.2100.198.5101.2101.2100.1

Погледајте табелeПрикажи све табеле

Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).