САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.07.2023
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.08.2023

Просечне зараде по запосленом, мај 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за мај 2023. године износила је 118 992 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 86 220 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за мај 2023. године износила је 118 992 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 86 220 динара.

Бруто и нето зараде у периоду јануар–мај 2023. године, у односу на исти период прошле године, номинално су веће за 15,5%, а реално су мање за 0,1%. 

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за мај 2023. године номинално су веће за 16,2%, а реално за 1,2%.

Медијална нето зарада за мај 2023. године износила је 66 244 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
V 2023 I–V 2023 V 2023 I–V 2023
Укупно1189921157548622083935
Зараде запослених у радном односу1195031162478661184312
Зараде запослених ван радног односа74654716175234650187
Зараде запослених у правним лицима1268791234309205889621
Зараде предузетника и запослених код њих62287602534424442821
Јавни сектор 1233221215938864087414
Ван јавног сектора1172441133918524382526
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
V 2023
 IV 2023
V 2023
Ø 2022
 V 2023
 V 2022
I–V 2023
I–V 2022
  V 2023
 IV 2023
V 2023
Ø 2022
V 2023
V 2022
I–V 2023
I–V 2022
Номинални индекси зарада102.9115.2116.2115.5102.9115.1116.2115.5
Реални индекси зарада102.0102.9101.299.9102.0102.8101.299.9

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).