САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
26.06.2023
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.07.2023

Просечне зараде по запосленом, април 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за април 2023. године износила је 115 631 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 83 812 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за април 2023. године износила је 115 631 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 83 812 динара.

Бруто и нето зараде у периоду јануар–април 2023. године, у односу на исти период прошле године, номинално су веће за 15,3%, а реално су мање за 0,4%.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за април 2023. године номинално су веће за 14,8%, а реално су мање за 0,3%.

Медијална нето зарада за април 2023. године износила је 63 954 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
IV 2023 I–IV 2023 IV 2023 I–IV 2023
Укупно1156311149398381283360
Зараде запослених у радном односу1161571154288421283733
Зараде запослених ван радног односа68749708204816449621
Зараде запослених у правним лицима1235611225638967489008
Зараде предузетника и запослених код њих58639597384168642461
Јавни сектор 1229261211608838587106
Ван јавног сектора1126901124208196881842
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
IV 2023
 III 2023
IV 2023
Ø 2022
 IV 2023
 IV 2022
I–IV 2023
I–IV 2022
  IV 2023
 III 2023
IV 2023
Ø 2022
IV 2023
IV 2022
I–IV 2023
I–IV 2022
Номинални индекси зарада98.3111.9114.8115.398.0111.8114.8115.3
Реални индекси зарада97.6100.899.799.697.3100.799.799.6

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).