САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.05.2023
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 26.06.2023

Просечне зараде по запосленом, март 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за март 2023. године износила је 117 669 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 85 485 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за март 2023. године износила је 117 669 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 85 485 динара.

Бруто и нето зараде у периоду јануар–март 2023. године, у односу на исти период прошле године, номинално су веће за 15,5%, а реално су мање за 0,4%.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за март 2023. године номинално су веће за 14,5%, а реално су мање за 1,5%.

Медијална нето зарада за март 2023. године износила је 64 363 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
III 2023 I–III 2023 III 2023 I–III 2023
Укупно1176691147088548583208
Зараде запослених у радном односу1181691151848587183573
Зараде запослених ван радног односа75158715285267350118
Зараде запослених у правним лицима1253771222309122388786
Зараде предузетника и запослених код њих61733601104384642723
Јавни сектор 1211651205718709686680
Ван јавног сектора1162551123298483381800
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
III 2023
 II 2023
III 2023
Ø 2022
 III 2023
 III 2022
I–III 2023
I–III 2022
  III 2023
 II 2023
III 2023
Ø 2022
III 2023
III 2022
I–III 2023
I–III 2022
Номинални индекси зарада104.9113.9114.5115.5105.1114.1114.5115.5
Реални индекси зарада104.0103.498.599.6104.2103.598.599.6

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).