САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.04.2023
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.05.2023

Просечне зараде по запосленом, фебруар 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2023. године износила је 112 212 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 81 359 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2023. године износила је 112 212 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 81 359 динара.

Раст бруто и нето зарада у периоду јануар–фебруар 2023. године, у односу на исти период прошле године, износио је 16,0% номинално, односно 0,1% реално. 

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за фебруар 2023. године номинално су веће за 15,2%, а реално су мање за 0,8%.

Медијална нето зарада за фебруар 2023. године износила је 62 239 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
II 2023 I–II 2023 II 2023 I–II 2023
Укупно1122121132178135982062
Зараде запослених у радном односу1126931136828172782417
Зараде запослених ван радног односа69094695104840448698
Зараде запослених у правним лицима1196431206458685987559
Зараде предузетника и запослених код њих58221592934139742158
Јавни сектор 1190791202738563386471
Ван јавног сектора1094231103507962380270
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
II 2023
 I 2023
II 2023
Ø 2022
 II 2023
 II 2022
I–II 2023
I–II 2022
  II 2023
 I 2023
II 2023
Ø 2022
II 2023
II 2022
I–II 2023
I–II 2022
Номинални индекси зарада98.2108.6115.2116.098.3108.6115.2116.0
Реални индекси зарада96.899.499.2100.196.999.499.2100.1

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).