САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
24.03.2023
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.04.2023

Просечне зараде по запосленом, јануар 2023.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2023. године износила је 114 228 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 82 769 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2023. године износила је 114 228 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 82 769 динара.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада и просечна нето зарада за јануар 2023. године номинално су веће за 16,7%, а реално за 0,8%.

У односу на децембар 2022. године, просечна бруто зарада обрачуната за јануар 2023. године номинално је мања за 0,9%, а реално за 2,3%, док је просечна нето зарада номинално мања за 1,7%, а реално за 3,1%.

Медијална нето зарада за јануар 2023. године износила је 62 964 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
I 2023 I  2023
Укупно11422882769
Зараде запослених у радном односу11467583110
Зараде запослених ван радног односа6997249024
Зараде запослених у правним лицима12165388262
Зараде предузетника и запослених код њих6036942921
Јавни сектор 12147187313
Ван јавног сектора11128380921
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
I 2023
XII 2022
I 2023
Ø 2022
I 2023
I 2022
I 2023
XII 2022
I 2023
Ø 2022
I 2023
I 2022
Номинални индекси зарада99.1110.6116.798.3110.5116.7
Реални индекси зарада97.7102.6100.896.9102.5100.8

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).