САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
24.02.2023
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 24.03.2023

Просечне зараде по запосленом, децембар 2022.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2022. године износила је 115 315 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 84 227 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2022. године износила је 115 315 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 84 227 динара.

Раст бруто и нето зарада у периоду јануар–децембар 2022. године, у односу на исти период прошле године, износио је 13,8% номинално, односно 1,7% реално. 

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за децембар 2022. године номинално је већа за 12,8%, а реално је мања за 2,0%, док је просечна нето зарада номинално већа за 12,9%, а реално је мања за 1,9%.

Медијална нето зарада за децембар 2022. године износила је 60 413 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
XII 2022 I–XII  2022 IV квартал XII  2022 I–XII  2022 IV квартал
Укупно115315103316109114842277493379299
Зараде запослених у радном односу115852103811109637846447531379704
Зараде запослених ван радног односа687356493670829481494549949624
Зараде запослених у правним лицима123054110120116425900107997684726
Зараде предузетника и запослених код њих584605372155414417443818039433
Јавни сектор 110317108421109060794917795178461
Ван јавног сектора117356101192109137861627367779644
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
XII 2022
 XI 2022
XII 2022
Ø 2021
 XII 2022
 XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
  XII 2022
 XI 2022
XII 2022
Ø 2021
XII 2022
XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
Номинални индекси зарада106.8127.0112.8113.8107.5127.9112.9113.8
Реални индекси зарада106.3106.598.0101.7107.0107.298.1101.7

Погледајте табелeПрикажи све табеле

Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).