SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
26.12.2022
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.01.2023

Prosečne zarade po zaposlenom, oktobar 2022.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za oktobar 2022. godine iznosila je 104 039 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 75 353 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za oktobar 2022. godine iznosila je 104 039 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 75 353 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–oktobar 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 14,0% nominalno, odnosno 2,4% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 13,9% nominalno i za 2,3% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za oktobar 2022. godine nominalno je veća za 14,2%, a realno je manja za 0,7%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 14,1%, a realno je manja za 0,8%.

Medijalna neto zarada za oktobar 2022. godine iznosila je 57 810 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
X 2022 I–X 2022 X 2022 I–X 2022
Ukupno1040391016277535373649
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1045421021167574874023
Zarade zaposlenih van radnog odnosa75007644185255445137
Zarade zaposlenih u pravnim licima1109651082888047278581
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih53095531483770137754
Javni sektor 1076231081487738177739
Van javnog sektora102543989047450671941
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
X 2022
 IX 2022
X 2022
Ø 2021
 X 2022
 X 2021
I–X 2022
I–X 2021
  X 2022
 IX 2022
X 2022
Ø 2021
X 2022
X 2021
I–X 2022
I–X 2021
Nominalni indeksi zarada100.5114.6114.2114.0100.5114.4114.1113.9
Realni indeksi zarada98.697.499.3102.498.697.299.2102.3

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).