SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.11.2022
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 26.12.2022

Prosečne zarade po zaposlenom, septembar 2022.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2022. godine iznosila je 103 476 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 74 981 dinar.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2022. godine iznosila je 103 476 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 74 981 dinar.

Rast bruto i neto zarada, u periodu januar–septembar 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,9% nominalno, odnosno 2,7% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade, za septembar 2022. godine nominalno su veće za 15,0%, a realno za 0,9%.

Medijalna neto zarada za septembar 2022. godine iznosila je 57 392 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IX 2022 I–IX  2022 III kvartal IX  2022 I–IX  2022 III kvartal
Ukupno103476101355102792749817345674459
Zarade zaposlenih u radnom odnosu104008101843103318753877382974860
Zarade zaposlenih van radnog odnosa629096278962719440704399643942
Zarade zaposlenih u pravnim licima110239107986109506799907836779428
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih539715315453838383153776038227
Javni sektor 107534108208107441773027778077236
Van javnog sektora10178598493100858740147165173304
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IX 2022
 VIII 2022
IX 2022
Ø 2021
 IX 2022
 IX 2021
I–IX 2022
I–IX 2021
  IX 2022
 VIII 2022
IX 2022
Ø 2021
IX 2022
IX 2021
I–IX 2022
I–IX 2021
Nominalni indeksi zarada99.5114.0115.0113.999.6113.8115.0113.9
Realni indeksi zarada98.098.7100.9102.798.198.5100.9102.7

Pogledajte tabelePrikaži sve tabele

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).