SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.10.2022
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.11.2022

Prosečne zarade po zaposlenom, avgust 2022.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2022. godine iznosila je 103 963 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 75 282 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2022. godine iznosila je 103 963 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 75 282 dinara.

Rast bruto i neto zarada, u periodu januar–avgust 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,8% nominalno, odnosno 3,0% realno.  

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade, za avgust 2022. godine nominalno su veće za 16,5%, a realno za 2,9%.

Medijalna neto zarada za avgust 2022. godine iznosila je 57 911 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VIII 2022 I–VIII 2022 VIII 2022 I–VIII 2022
Ukupno1039631010887528273265
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1044951015717568673634
Zarade zaposlenih van radnog odnosa63238627734430843986
Zarade zaposlenih u pravnim licima1106871077028025878163
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih54918530523898337690
Javni sektor 1089341082927828577840
Van javnog sektora101897980797403471354
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VIII 2022
 VII 2022
VIII 2022
Ø 2021
 VIII 2022
 VIII 2021
I–VIII 2022
I–VIII 2021
  VIII 2022
 VII 2022
VIII 2022
Ø 2021
VIII 2022
VIII 2021
I–VIII 2022
I–VIII 2021
Nominalni indeksi zarada103.0114.5116.5113.8103.0114.3116.5113.8
Realni indeksi zarada101.8100.6102.9103.0101.8100.4102.9103.0

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).