SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
26.09.2022
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.10.2022

Prosečne zarade po zaposlenom, jul 2022.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul 2022. godine iznosila je 100 937 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 73 114 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul 2022. godine iznosila je 100 937 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 73 114 dinara.

Rast bruto i neto zarada, u periodu januar–jul 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,4% nominalno, odnosno 3,0% realno.  

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade, za jul 2022. godine nominalno su veće za 13,0%, a realno za 0,2%.

Medijalna neto zarada za jul 2022. godine iznosila je 56 000 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VII 2022 I–VII 2022 VII 2022 I–VII 2022
Ukupno1009371006767311472975
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1014521011527350673339
Zarade zaposlenih van radnog odnosa62017627034345243938
Zarade zaposlenih u pravnim licima1075901072747803477862
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih52630527853738637506
Javni sektor 1058571082007612377777
Van javnog sektora98894975317186470969
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VII 2022
 VI 2022
VII 2022
Ø 2021
 VII 2022
 VII 2021
I–VII 2022
I–VII 2021
  VII 2022
 VI 2022
VII 2022
Ø 2021
VII 2022
VII 2021
I–VII 2022
I–VII 2021
Nominalni indeksi zarada98.5111.2113.0113.498.4111.0113.0113.4
Realni indeksi zarada97.598.9100.2103.097.498.8100.2103.0

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).