SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.08.2022
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 26.09.2022

Prosečne zarade po zaposlenom, jun 2022.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2022. godine iznosila je 102 523 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 74 302 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2022. godine iznosila je 102 523 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 74 302 dinara.

Rast bruto i neto zarada, u periodu januar–jun 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,5% nominalno, odnosno 3,5% realno.  

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade, za jun 2022. godine nominalno su veće za 14,2%, a realno za 2,1%.

Medijalna neto zarada za jun 2022. godine iznosila je 56 397 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VI 2022 I–VI  2022 II kvartal VI  2022 I–VI  2022 II kvartal
Ukupno102523100632101896743027295273828
Zarade zaposlenih u radnom odnosu103056101102102405747087331274217
Zarade zaposlenih van radnog odnosa629536282662467441044402543779
Zarade zaposlenih u pravnim licima109250107221108584792837783378778
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih535515281153240380373752637824
Javni sektor 107383108591108411771927805277917
Van javnog sektora1004959730299175730967081872121
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VI 2022
 V 2022
VI 2022
Ø 2021
 VI 2022
 VI 2021
I–VI 2022
I–VI 2021
  VI 2022
 V 2022
VI 2022
Ø 2021
VI 2022
VI 2021
I–VI 2022
I–VI 2021
Nominalni indeksi zarada100.1112.9114.2113.5100.2112.8114.2113.5
Realni indeksi zarada98.5101.5102.1103.598.6101.4102.1103.5

Pogledajte tabelePrikaži sve tabele

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).