SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
24.06.2022
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.07.2022

Prosečne zarade po zaposlenom, april 2022.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2022. godine iznosila je 100 727 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 73 012 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2022. godine iznosila je 100 727 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 73 012 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–april 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,2% nominalno, odnosno 3,9% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 13,1% nominalno i za 3,9% realno. 

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za april 2022. godine nominalno su veće za 12,4%, a realno za 2,6%.

Medijalna neto zarada za april 2022. godine iznosila je 55 267 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IV 2022 I–IV 2022 IV 2022 I–IV 2022
Ukupno100727997007301272305
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1011991001427337272643
Zarade zaposlenih van radnog odnosa61953628954344744078
Zarade zaposlenih u pravnim licima1073731062287793277144
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih52441523953726637236
Javni sektor 1083651086707788678113
Van javnog sektora97535959447097569872
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IV 2022
 III 2022
IV 2022
Ø 2021
 IV 2022
 IV 2021
I–IV 2022
I–IV 2021
  IV 2022
 III 2022
IV 2022
Ø 2021
IV 2022
IV 2021
I–IV 2022
I–IV 2021
Nominalni indeksi zarada98.0111.0112.4113.297.8110.9112.4113.1
Realni indeksi zarada96.6102.6102.6103.996.4102.5102.6103.9

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).