SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.05.2022
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 24.06.2022

Prosečne zarade po zaposlenom, mart 2022.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2022. godine iznosila je 102 781 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 74 664 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2022. godine iznosila je 102 781 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 74 664 dinara.

Rast bruto i neto zarada u periodu januar–mart 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,4% nominalno, odnosno 4,3% realno. 

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za mart 2022. godine nominalno je veća za 14,3%, a realno za 4,8%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 14,4%, odnosno za 4,9% realno.

Medijalna neto zarada za mart 2022. godine iznosila je 55 146 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
III 2022 I–III 2022 III 2022 I–III 2022
Ukupno102781993567466472067
Zarade zaposlenih u radnom odnosu103244997877502172399
Zarade zaposlenih van radnog odnosa65813632184611744294
Zarade zaposlenih u pravnim licima1094141058447960276879
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih54290523803856437227
Javni sektor 1102491087727922978189
Van javnog sektora99652954097275169502
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
III 2022
 II 2022
III 2022
Ø 2021
 III 2022
 III 2021
I–III 2022
I–III 2021
  III 2022
 II 2022
III 2022
Ø 2021
III 2022
III 2021
I–III 2022
I–III 2021
Nominalni indeksi zarada105.5113.2114.3113.4105.7113.4114.4113.4
Realni indeksi zarada104.7106.3104.8104.3104.9106.5104.9104.3

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).