SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
26.04.2022
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.05.2022

Prosečne zarade po zaposlenom, februar 2022.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za februar 2022. godine iznosila je 97 392 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 70 605 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za februar 2022. godine iznosila je 97 392 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 70 605 dinara.

Rast bruto i neto zarada u periodu januar–februar 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 12,9% nominalno, odnosno 4,1% realno. 

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za februar 2022. godine nominalno su veće za 13,4%, a realno za 4,2%.

Medijalna neto zarada za februar 2022. godine iznosila je 53 590 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
II 2022 I–II 2022 II 2022 I–II 2022
Ukupno97392976347060570762
Zarade zaposlenih u radnom odnosu97827980517093871081
Zarade zaposlenih van radnog odnosa61410618154302543309
Zarade zaposlenih u pravnim licima1037791040457533275508
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih50892514323618636563
Javni sektor 1073431080307717977666
Van javnog sektora93217932756784667868
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
II 2022
 I 2022
II 2022
Ø 2021
 II 2022
 II 2021
I–II 2022
I–II 2021
  II 2022
 I 2022
II 2022
Ø 2021
II 2022
II 2021
I–II 2022
I–II 2021
Nominalni indeksi zarada99.5107.3113.4112.999.6107.2113.4112.9
Realni indeksi zarada98.4101.5104.2104.198.5101.4104.2104.1

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).