САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
26.12.2022
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.01.2023

Просечне зараде по запосленом, октобар 2022.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за октобар 2022. године износила је 104 039 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 75 353 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за октобар 2022. године износила је 104 039 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 75 353 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–октобар 2022. године, у односу на исти период прошле године, износио је 14,0% номинално, односно 2,4% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 13,9% номинално и за 2,3% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за октобар 2022. године номинално је већа за 14,2%, а реално је мања за 0,7%, док је просечна нето зарада номинално већа за 14,1%, а реално је мања за 0,8%.

Медијална нето зарада за октобар 2022. године износила је 57 810 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
X 2022 I–X 2022 X 2022 I–X 2022
Укупно1040391016277535373649
Зараде запослених у радном односу1045421021167574874023
Зараде запослених ван радног односа75007644185255445137
Зараде запослених у правним лицима1109651082888047278581
Зараде предузетника и запослених код њих53095531483770137754
Јавни сектор 1076231081487738177739
Ван јавног сектора102543989047450671941
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
X 2022
 IX 2022
X 2022
Ø 2021
 X 2022
 X 2021
I–X 2022
I–X 2021
  X 2022
 IX 2022
X 2022
Ø 2021
X 2022
X 2021
I–X 2022
I–X 2021
Номинални индекси зарада100.5114.6114.2114.0100.5114.4114.1113.9
Реални индекси зарада98.697.499.3102.498.697.299.2102.3

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).