САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.11.2022
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 26.12.2022

Просечне зараде по запосленом, септембар 2022.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2022. године износила је 103 476 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 74 981 динар.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2022. године износила је 103 476 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 74 981 динар.

Раст бруто и нето зарада, у периоду јануар–септембар 2022. године, у односу на исти период прошле године, износио је 13,9% номинално, односно 2,7% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде, за септембар 2022. године номинално су веће за 15,0%, а реално за 0,9%.

Медијална нето зарада за септембар 2022. године износила је 57 392 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
IX 2022 I–IX  2022 III квартал IX  2022 I–IX  2022 III квартал
Укупно103476101355102792749817345674459
Зараде запослених у радном односу104008101843103318753877382974860
Зараде запослених ван радног односа629096278962719440704399643942
Зараде запослених у правним лицима110239107986109506799907836779428
Зараде предузетника и запослених код њих539715315453838383153776038227
Јавни сектор 107534108208107441773027778077236
Ван јавног сектора10178598493100858740147165173304
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
IX 2022
 VIII 2022
IX 2022
Ø 2021
 IX 2022
 IX 2021
I–IX 2022
I–IX 2021
  IX 2022
 VIII 2022
IX 2022
Ø 2021
IX 2022
IX 2021
I–IX 2022
I–IX 2021
Номинални индекси зарада99.5114.0115.0113.999.6113.8115.0113.9
Реални индекси зарада98.098.7100.9102.798.198.5100.9102.7

Погледајте табелeПрикажи све табеле

Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).