САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.10.2022
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.11.2022

Просечне зараде по запосленом, август 2022.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за август 2022. године износила је 103 963 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 75 282 динарa.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за август 2022. године износила је 103 963 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 75 282 динара.

Раст бруто и нето зарада, у периоду јануар–август 2022. године, у односу на исти период прошле године, износио је 13,8% номинално, односно 3,0% реално.  

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде, за август 2022. године номинално су веће за 16,5%, а реално за 2,9%.

Медијална нето зарада за август 2022. године износила је 57 911 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VIII 2022 I–VIII 2022 VIII 2022 I–VIII 2022
Укупно1039631010887528273265
Зараде запослених у радном односу1044951015717568673634
Зараде запослених ван радног односа63238627734430843986
Зараде запослених у правним лицима1106871077028025878163
Зараде предузетника и запослених код њих54918530523898337690
Јавни сектор 1089341082927828577840
Ван јавног сектора101897980797403471354
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VIII 2022
 VII 2022
VIII 2022
Ø 2021
 VIII 2022
 VIII 2021
I–VIII 2022
I–VIII 2021
  VIII 2022
 VII 2022
VIII 2022
Ø 2021
VIII 2022
VIII 2021
I–VIII 2022
I–VIII 2021
Номинални индекси зарада103.0114.5116.5113.8103.0114.3116.5113.8
Реални индекси зарада101.8100.6102.9103.0101.8100.4102.9103.0

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).