САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
26.09.2022
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.10.2022

Просечне зараде по запосленом, јул 2022.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2022. године износила је 100 937 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 73 114 динарa.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2022. године износила је 100 937 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 73 114 динара.

Раст бруто и нето зарада, у периоду јануар–јул 2022. године, у односу на исти период прошле године, износио је 13,4% номинално, односно 3,0% реално.  

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде, за јул 2022. године номинално су веће за 13,0%, а реално за 0,2%.

Медијална нето зарада за јул 2022. године износила је 56 000 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VII 2022 I–VII 2022 VII 2022 I–VII 2022
Укупно1009371006767311472975
Зараде запослених у радном односу1014521011527350673339
Зараде запослених ван радног односа62017627034345243938
Зараде запослених у правним лицима1075901072747803477862
Зараде предузетника и запослених код њих52630527853738637506
Јавни сектор 1058571082007612377777
Ван јавног сектора98894975317186470969
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
VII 2022
 VI 2022
VII 2022
Ø 2021
 VII 2022
 VII 2021
I–VII 2022
I–VII 2021
  VII 2022
 VI 2022
VII 2022
Ø 2021
VII 2022
VII 2021
I–VII 2022
I–VII 2021
Номинални индекси зарада98.5111.2113.0113.498.4111.0113.0113.4
Реални индекси зарада97.598.9100.2103.097.498.8100.2103.0

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).