САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.07.2022
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.08.2022

Просечне зараде по запосленом, мај 2022.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за мај 2022. године износила је 102 432 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 74 168 динарa.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за мај 2022. године износила је 102 432 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 74 168 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–мај 2022. године, у односу на исти период прошле године, износио је 13,4% номинално, односно 3,8% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 13,3% номинално и за 3,8% реално. 

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за мај 2022. године номинално је већа за 14,2%, а реално за 3,4%, док је просечна нето зарада номинално већа за 14,1%, односно за 3,4% реално.

Медијална нето зарада за мај 2022. године износила је 56 582 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
V 2022 I–V 2022 V 2022 I–V 2022
Укупно1024321002507416872680
Зараде запослених у радном односу1029571007087456773030
Зараде запослених ван радног односа62443627974375144008
Зараде запослених у правним лицима1091251068117911577541
Зараде предузетника и запослених код њих53726526633816837423
Јавни сектор 1094871088347867378225
Ван јавног сектора99485966577228670358
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
V 2022
 IV 2022
V 2022
Ø 2021
 V 2022
 V 2021
I–V 2022
I–V 2021
  V 2022
 IV 2022
V 2022
Ø 2021
V 2022
V 2021
I–V 2022
I–V 2021
Номинални индекси зарада101.7112.8114.2113.4101.6112.6114.1113.3
Реални индекси зарада100.5103.0103.4103.8100.4102.8103.4103.8

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).