САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
24.06.2022
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.07.2022

Просечне зараде по запосленом, април 2022.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за април 2022. године износила је 100 727 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 73 012 динарa.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за април 2022. године износила је 100 727 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 73 012 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–април 2022. године, у односу на исти период прошле године, износио је 13,2% номинално, односно 3,9% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 13,1% номинално и за 3,9% реално. 

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за април 2022. године номинално су веће за 12,4%, а реално за 2,6%.

Медијална нето зарада за април 2022. године износила је 55 267 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
IV 2022 I–IV 2022 IV 2022 I–IV 2022
Укупно100727997007301272305
Зараде запослених у радном односу1011991001427337272643
Зараде запослених ван радног односа61953628954344744078
Зараде запослених у правним лицима1073731062287793277144
Зараде предузетника и запослених код њих52441523953726637236
Јавни сектор 1083651086707788678113
Ван јавног сектора97535959447097569872
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
IV 2022
 III 2022
IV 2022
Ø 2021
 IV 2022
 IV 2021
I–IV 2022
I–IV 2021
  IV 2022
 III 2022
IV 2022
Ø 2021
IV 2022
IV 2021
I–IV 2022
I–IV 2021
Номинални индекси зарада98.0111.0112.4113.297.8110.9112.4113.1
Реални индекси зарада96.6102.6102.6103.996.4102.5102.6103.9

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).