САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
26.04.2022
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.05.2022

Просечне зараде по запосленом, фебруар 2022.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2022. године износила је 97 392 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 70 605 динарa.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2022. године износила је 97 392 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 70 605 динара.

Раст бруто и нето зарада у периоду јануар–фебруар 2022. године, у односу на исти период прошле године, износио је 12,9% номинално, односно 4,1% реално. 

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за фебруар 2022. године номинално су веће за 13,4%, а реално за 4,2%.

Медијална нето зарада за фебруар 2022. године износила је 53 590 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
II 2022 I–II 2022 II 2022 I–II 2022
Укупно97392976347060570762
Зараде запослених у радном односу97827980517093871081
Зараде запослених ван радног односа61410618154302543309
Зараде запослених у правним лицима1037791040457533275508
Зараде предузетника и запослених код њих50892514323618636563
Јавни сектор 1073431080307717977666
Ван јавног сектора93217932756784667868
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
II 2022
 I 2022
II 2022
Ø 2021
 II 2022
 II 2021
I–II 2022
I–II 2021
  II 2022
 I 2022
II 2022
Ø 2021
II 2022
II 2021
I–II 2022
I–II 2021
Номинални индекси зарада99.5107.3113.4112.999.6107.2113.4112.9
Реални индекси зарада98.4101.5104.2104.198.5101.4104.2104.1

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).