САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.03.2022
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 26.04.2022

Просечне зараде по запосленом, јануар 2022.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2022. године износила је 97 877 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 70 920 динарa.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2022. године износила је 97 877 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 70 920 динара.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада и просечна нето зарада за јануар 2022. године номинално су веће за 12,4%, а реално за 3,9%.

У односу на децембар 2021. године, просечна бруто зарада обрачуната за јануар 2022. године номинално је мања за 4,2%, а реално за 5,0%, док је просечна нето зарада номинално мања за 5,0%, а реално за 5,8%.

Медијална нето зарада за јануар 2022. године износила је 53 327 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. У односу на исти месец претходне године, медијална нето зарада за јануар 2022. године номинално је већа за 11,1%, а реално за 2,7%, док је у односу на децембар 2021. године номинално остала на истом нивоу, а реално је мања за 0,8%.

 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
I 2022 I  2022
Укупно9787770920
Зараде запослених у радном односу9827571225
Зараде запослених ван радног односа6225543617
Зараде запослених у правним лицима10431375685
Зараде предузетника и запослених код њих5196536934
Јавни сектор 10872178155
Ван јавног сектора9333467889
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
I 2022
XII 2021
I 2022
Ø 2021
I 2022
I 2021
I 2022
XII 2021
I 2022
Ø 2021
I 2022
I 2021
Номинални индекси зарада95.8107.8112.495.0107.7112.4
Реални индекси зарада95.0103.2103.994.2103.1103.9

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).