САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.02.2022
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.03.2022

Просечне зараде по запосленом, децембар 2021.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2021. године износила је 102 196 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 74 629 динарa.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2021. године износила је 102 196 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 74 629 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–децембар 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 9,4% номинално, односно 5,2% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 9,6% номинално и за 5,4% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за децембар 2021. године номинално је већа за 12,5%, а реално за 4,3%, док је просечна нето зарада номинално већа за 12,9%, односно за 4,6% реално.

Медијална нето зарада за децембар 2021. године износила је 53 349 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
XII 2021 I–XII  2021 IV квартал XII  2021 I–XII  2021 IV квартал
Укупно1021969078496211746296586469936
Зараде запослених у радном односу1026909119896690750146618470306
Зараде запослених ван радног односа636475901860483445934135042379
Зараде запослених у правним лицима10905396893102721797597039374770
Зараде предузетника и запослених код њих534364819650473381513429635973
Јавни сектор 103578101064102627745267267473797
Ван јавног сектора1016188644093525746736298768320
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
XII 2021
 XI 2021
XII 2021
Ø 2020
 XII 2021
 XII 2020
I–XII 2021
I–XII 2020
  XII 2021
 XI 2021
XII 2021
Ø 2020
XII 2021
XII 2020
I–XII 2021
I–XII 2020
Номинални индекси зарада107.2123.2112.5109.4107.9124.2112.9109.6
Реални индекси зарада106.8114.2104.3105.2107.5115.1104.6105.4

Погледајте табелeПрикажи све табеле

Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).