САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Зараде
25.01.2022
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 25.02.2022

Просечне зараде по запосленом, новембар 2021.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за новембар 2021. године износила је 95 312 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 69 136 динарa.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за новембар 2021. године износила је 95 312 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 69 136 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–новембар 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 9,1% номинално, односно 5,2% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 9,3% номинално и за 5,4% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за новембар 2021. године номинално је већа за 13,2%, а реално за 5,3%, док је просечна нето зарада номинално већа за 13,5%, односно за 5,6% реално.

Медијална нето зарада за новембар 2021. године износила је 51 782 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

1. Просечне зараде
Република Србија                                                                                                                                                                                РСД
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
XI 2021 I–XI 2021 XI 2021 I–XI 2021
Укупно95312897346913665058
Зараде запослених у радном односу95778901416949465372
Зараде запослених ван радног односа60226586004220141057
Зараде запослених у правним лицима101817957727395069529
Зараде предузетника и запослених код њих49679477243536933948
Јавни сектор 1037741008347457572505
Ван јавног сектора91779850406686561909
2. Индекси зарада
 
  Зараде Зараде без пореза и доприноса
XI 2021
 X 2021
XI 2021
Ø 2020
 XI 2021
 XI 2020
I–XI 2021
I–XI 2020
  XI 2021
 X 2021
XI 2021
Ø 2020
XI 2021
XI 2020
I–XI 2021
I–XI 2020
Номинални индекси зарада104.6114.9113.2109.1104.7115.1113.5109.3
Реални индекси зарада103.7106.9105.3105.2103.8107.1105.6105.4

Погледајте табелe
Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).