SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.11.2021
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 24.12.2021

Prosečne zarade po zaposlenom, septembar 2021.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2021. godine iznosila je 89 980 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 65 218 dinara.

 

Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2021. godine iznosila je 89 980 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 65 218 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–septembar 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 8,6% nominalno, odnosno 5,4% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 8,8% nominalno i za 5,6% realno.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za septembar 2021. godine nominalno je veća za 9,0%, a realno za 3,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 9,2%, odnosno za 3,3% realno.

Medijalna neto zarada za septembar 2021. godine iznosila je 50 000 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IX 2021 I–IX  2021 III kvartal IX  2021 I–IX  2021 III kvartal
Ukupno899808894789505652186448764863
Zarade zaposlenih u radnom odnosu904278934089924655626479065186
Zarade zaposlenih van radnog odnosa583515850458729408894098941152
Zarade zaposlenih u pravnim licima959999491895552696706891069336
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih487784743348101347413373434236
Javni sektor 100456100539100405722357229772204
Van javnog sektora855878403484941622766117661790
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IX 2021
 VIII 2021
IX 2021
Ø 2020
 IX 2021
 IX 2020
I–IX 2021
I–IX 2020
  IX 2021
 VIII 2021
IX 2021
Ø 2020
IX 2021
IX 2020
I–IX 2021
I–IX 2020
Nominalni indeksi zarada100.9108.4109.0108.6100.9108.6109.2108.8
Realni indeksi zarada100.1102.7103.1105.4100.1102.9103.3105.6

Pogledajte tabelePrikaži sve tabele

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak gradjana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).