SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
26.07.2021
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.08.2021

Prosečne zarade po zaposlenom, maj 2021.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za maj 2021. godine iznosila je 89 720 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 65 025 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za maj 2021. godine iznosila je 89 720 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 65 025 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–maj 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 8,3% nominalno, odnosno 6,1% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 8,5% nominalno i za 6,3% realno.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za maj 2021. godine nominalno je veća za 10,1%, a realno za 6,3%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 10,4%, odnosno za 6,6% realno.

Medijalna neto zarada za maj 2021. godine iznosila je 49 869 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
V 2021 I–V 2021 V 2021 I–V 2021
Ukupno89720884336502564137
Zarade zaposlenih u radnom odnosu90115888086532864426
Zarade zaposlenih van radnog odnosa58050581824066840760
Zarade zaposlenih u pravnim licima95873943346957868513
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih46924469803335833393
Javni sektor 1019381006457327772371
Van javnog sektora84544832146152960618
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
V 2021
 IV 2021
V 2021
Ø 2020
 V 2021
 V 2020
I–V 2021
I–V 2020
  V 2021
 IV 2021
V 2021
Ø 2020
V 2021
V 2020
I–V 2021
I–V 2020
Nominalni indeksi zarada100.2108.1110.1108.3100.1108.2110.4108.5
Realni indeksi zarada99.7104.7106.3106.199.6104.8106.6106.3

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak gradjana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).