SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.06.2021
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 26.07.2021

Prosečne zarade po zaposlenom, april 2021.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2021. godine iznosila je 89 582 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 64 948 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2021. godine iznosila je 89 582 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 64 948 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–april 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 7,8% nominalno, odnosno 6,0% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 8,0% nominalno i za 6,2% realno.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za april 2021. godine nominalno je veća za 9,9%, a realno za 6,9%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 10,2%, odnosno za 7,2% realno.

Medijalna neto zarada za april 2021. godine iznosila je 49 230 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IV 2021 I–IV 2021 IV 2021 I–IV 2021
Ukupno89582881086494863912
Zarade zaposlenih u radnom odnosu89967884786524564199
Zarade zaposlenih van radnog odnosa58822582164121440783
Zarade zaposlenih u pravnim licima95622939466942968245
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih47611469943381133402
Javni sektor 1022141003217347972143
Van javnog sektora84220828776132760387
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
IV 2021
 III 2021
IV 2021
Ø 2020
 IV 2021
 IV 2020
I–IV 2021
I–IV 2020
  IV 2021
 III 2021
IV 2021
Ø 2020
IV 2021
IV 2020
I–IV 2021
I–IV 2020
Nominalni indeksi zarada99.7108.0109.9107.899.5108.1110.2108.0
Realni indeksi zarada98.6105.2106.9106.098.4105.3107.2106.2

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak gradjana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).